Gebruiksvoorwaarden Fashionlab

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van Fashionlab. Je kan deze voorwaarden hier downloaden en printen.

 1. Definities
  1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:
   Advertentie: een door Gebruiker op de Website geplaatste, en enkel voor Gebruikers en Fashionlab zichtbare advertentie waar Gebruiker een Product ter verkoop aanbiedt;
   Bericht: door Gebruiker via het Profiel verzonden communicatie aan een andere Gebruiker, welk Bericht slechts voor deze Gebruikers zichtbaar is en welke Berichten via het Profiel zichtbaar zijn;
   Bezoeker: een bezoeker van de Website, die zelf geen Profiel heeft en derhalve slechts toegang tot een beperkt gedeelte van de Databank heeft;
   Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via de Website ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het Profiel, Reacties en Advertenties;
   Databank: de door Fashionlab aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;
   Dienst: de dienst die Fashionlab aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;
   Fashionlab: de besloten vennootschap Bonuswinkelen B.V., kantoorhoudende te (1087 HW) Amsterdam, aan de Krijn Taconiskade 292 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319977;
   Gebruiker: persoon die een Profiel heeft en gebruik maakt van de Dienst;
   Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
   Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord (al dan niet van het Facebook-profiel) van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;
   Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
   Partij: een partij (de Gebruiker en/of Fashionlab) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
   Privacy Statement: het privacy statement van Fashionlab, beschikbaar via http://fashionlab.nl/privacy;
   Product: een door Gebruiker door middel van een Advertentie aan andere Gebruikers ter verkoop aangeboden roerend goed;
   Profiel: een namens Gebruiker door Fashionlab geplaatste persoonlijke en afgeschermde pagina van Gebruiker op de Website, waar de Gebruiker persoonlijke gegevens en overige informatie kan plaatsen, zoals beschreven in het Privacy Statement, alsmede Reacties en Advertenties kan inzien en wijzigen en Berichten kan bekijken en verzenden;
   Reactie: door Gebruiker geplaatste en voor zowel overige Gebruikers als Bezoekers zichtbaar commentaar op artikelen, blogberichten en overige informatie op de Website;
   Website: de website van Fashionlab bereikbaar via http://fashionlab.nl en alle onderliggende pagina's.
 2. Algemeen
  1. Fashionlab is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.
  2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden van de hand.
 3. De Dienst
  1. De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om een Profiel aan te maken dat door andere Gebruikers kan worden bekeken en door middel waarvan Gebruikers aan elkaar Berichten kunnen versturen. Gebruikers kunnen daarnaast Advertenties en overige Content plaatsen en bijvoorbeeld verschillende modegerelateerde artikelen en overige informatie op de Website bekijken, 'liken' en daarbij Reacties plaatsen, redacteurs en Gebruikers volgen en polls invullen.
  2. Op de Website kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en Content kan worden geplaatst.
 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid
  1. Om gebruik te kunnen maken van de gehele Dienst dient de Gebruiker een Profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Fashionlab voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens en een e-mailadres opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel. Gebruiker kan ook gebruik maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van een bestaand Facebook-account als Inloggegevens.
  2. Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient deze van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel en het plaatsen van Content.
  3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Fashionlab mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Fashionlab daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Fashionlab is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
  4. Fashionlab is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of het Profiel van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.
  5. Fashionlab garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Fashionlab is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.
  6. De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Fashionlab sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
  7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
  8. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Fashionlab ten dienste staan, is Fashionlab te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
   1. Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
   2. Fashionlab van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan
   hem zelf, andere Gebruikers, derden of Fashionlab kunnen toebrengen. Fashionlab zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 5. Gebruik van de Dienst
  1. Gebruiker erkent en aanvaardt dat Fashionlab alleen een Website biedt waarmee Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en Content kunnen plaatsen. Fashionlab heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Fashionlab is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Advertenties of andere Content. Fashionlab heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met – en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor – het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
  2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
  3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:
   1. gebruik te maken van andere dan de door Fashionlab goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
   2. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Fashionlab;
   3. de via de Dienst verkregen Content en door Fashionlab zelf op de Website geplaatste informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
   4. de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
   5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.
 6. Advertenties
  1. Gebruikers zijn via de Website in staat om gratis Advertenties te plaatsen, welke door andere Gebruikers kunnen worden bekeken, waarna Gebruikers door middel van Berichten in contact kunnen treden teneinde mogelijkerwijs een overeenkomst ten aanzien van de verkoop van het geadverteerde Product aan te gaan.
  2. De rol van Fashionlab bij het plaatsen van Advertenties bestaat slechts uit het bieden van de mogelijkheid voor Gebruikers om met elkaar in contact te komen om ten aanzien van geadverteerde Producten met elkaar in onderhandeling te treden en Fashionlab wordt dan ook op geen enkele wijze partij bij enige tussen Gebruikers aangegane overeenkomst.
  3. Fashionlab heeft geen zeggenschap over en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de inhoud van) Advertenties en Fashionlab geeft geen enkele garantie ten aanzien van de Producten die in Advertenties worden aangeboden, noch is Fashionlab op enige andere wijze aansprakelijk voor de (werkelijke status van) geadverteerde Producten.
  4. De Gebruiker is nooit gerechtigd een Advertentie te plaatsen waarin:
   1. andere Gebruikers worden misleid ten aanzien van het geadverteerde Product door middel van een foutieve titel, begeleidende tekst en/of foto('s);
   2. geen Product wordt geadverteerd en/of slechts een commerciële oproep is opgenomen om de eigen website of fysieke locatie van de adverterende Gebruiker te bezoeken;
   3. een hyperlink is opgenomen naar een externe website;
   4. de titel en begeleidende tekst in een andere taal dan het Nederlands of Engels is opgesteld;
   5. een Product wordt aangeboden ten aanzien waarvan de Gebruiker reeds eerder een Advertentie heeft geplaatst;
   6. Producten worden aangeboden die counterfeit (namaak) zijn, via parallelimport zijn verkregen of anderszins inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van fabrikanten, merkhouders of andere derden;
   7. door middel van de inhoud daarvan inbreuk wordt gemaakt op geldende wet- of regelgeving of anderszins onrechtmatig is.
  5. De Gebruiker garandeert dat:
   1. hij volledig bevoegd is door hem geadverteerde Producten te vervreemden;
   2. het verhandelen van ieder door hem aangeboden Product in Advertenties niet in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving, geen inbreuk maakt op de rechten van Fashionlab en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy en niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
  6. Fashionlab accepteert geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de rechtmatigheid van de verhandelde Producten en Gebruiker vrijwaart Fashionlab van iedere vordering van een Gebruiker en/of derde ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van door Gebruiker aangeboden Producten.
 7. Content
  1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers en Bezoekers. De Gebruiker erkent dat Fashionlab geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of Bezoekers.
  2. Het is de Gebruiker niet toegestaan Content te plaatsen:
   1. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Fashionlab;
   2. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
   3. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
   4. die naar de mening van Fashionlab in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;
   5. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
   6. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
   7. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
   8. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
   9. op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter beoordeling van Fashionlab;
   10. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
   11. inbreuk maakt op de rechten van Fashionlab en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
   12. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
   13. de belangen en goede naam van Fashionlab kan schaden.
  3. Fashionlab behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Fashionlab noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Fashionlab.
  4. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Fashionlab melden via de weg van artikel 12.
  5. Gebruiker kan ervoor kiezen om de Dienst te koppelen aan zijn Facebook-account zodat informatie uit het Profiel en/of geplaatste Content automatisch worden gedeeld via zijn Facebook- en/of Twitter-account.
  6. Fashionlab staat niet in voor de beschikbaarheid en deugdelijke werking van Facebook, de beschikbaarheid en deugdelijke werking van de koppeling tussen de Dienst en Facebook, noch voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van deze koppeling en de videobeelden of berichten die als gevolg daarvan op het Facebook-account worden geplaatst.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Fashionlab en/of haar licentiegevers.
  2. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Fashionlab de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
  3. De Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door de Gebruiker geplaatste Content en verstuurde Berichten. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Fashionlab een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om
   1. de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en
   2. de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.
  4. De Gebruiker staat er jegens Fashionlab voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content en dat hij volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Fashionlab.
  5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Fashionlab of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
  6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fashionlab zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Fashionlab Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website.
  7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 9. Privacy
  1. Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan Fashionlab. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Fashionlab en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
  2. Tijdens jouw gebruik kan het voorkomen dat jouw (persoons)gegevens door een partner van Fashionlab worden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van het tonen van aanbiedingen. Deze partner is zelf volledig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en Fashionlab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevensverwerking door deze partner. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door partners is het privacybeleid van deze partner van toepassing.
 10. Garanties en vrijwaringen
  1. De Gebruiker is jegens Fashionlab aansprakelijk voor, en vrijwaart Fashionlab volledig tegen, alle schade en kosten die Fashionlab lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Fashionlab en de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Fashionlab gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
  2. De Gebruiker staat er jegens Fashionlab voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.
  3. De Gebruiker staat er jegens Fashionlab voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Fashionlab voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
  4. Fashionlab doet geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van enige informatie op de Website, waaronder mede begrepen de informatie over (de website van) een derde partij.
  5. De Website kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker de Website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Fashionlab heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Fashionlab accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Fashionlab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
  2. Indien Fashionlab aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Fashionlab uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Fashionlab toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 250,- bedragen
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
   3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Fashionlab voor andere dan directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
  5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fashionlab zelf of haar leidinggevenden.
  6. De aansprakelijkheid van Fashionlab wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Fashionlab onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Fashionlab ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fashionlab in staat is adequaat te reageren.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fashionlab meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Fashionlab vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 12. Melding onrechtmatige informatie
  1. Fashionlab is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Dienst. Fashionlab is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – Reacties en Advertenties te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
  2. Fashionlab heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Fashionlab kan worden gemeld. Dat kan door te klikken op een 'dit is niet OK' button op de Website, waarna Fashionlab een melding krijgt van dit (vermeend) onrechtmatige materiaal].
  3. Fashionlab behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content en/of overig materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Fashionlab bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
  4. Fashionlab is niet gerechtigd of in staat om materiaal van externe websites te verwijderen. Bij inwilliging van een verzoek tot blokkering van dergelijk materiaal wordt dus enkel de koppeling met de Website verwijderd en blijft het materiaal mogelijk via externe websites toegankelijk.
  5. Fashionlab zal op geen enkele wijze partij worden bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
  6. Degene die de melding doet vrijwaart Fashionlab tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Content of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Fashionlab lijdt, nog zal kunnen lijden of die Fashionlab dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.
  7. Fashionlab respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.
 13. Duur en beëindiging
  1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te (laten) verwijderen.
  2. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Fashionlab verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Profiel. Fashionlab blijft gerechtigd om alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in artikel 8.3. Na het einde van de overeenkomst zal Fashionlab echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. Fashionlab is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
 14. Varia
  1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Fashionlab ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
  3. Fashionlab mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.
  4. Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Fashionlab aan het overblijvende gedeelte verbonden. Fashionlab zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Deze series en films komen in oktober 2023 op Netflix
Het is alweer oktober. Hoe snel gaat de tijd? Het mag nu dan nog wel wat zachter …»
De enge film Fall is vanaf nú te zien op Netflix
Ben je wel van de enge en heftige films? Dan hebben we hier nog een thriller voor …»
Ben je op dieet, maar heb je toch trek in wijn? Drink dan d…
Ben je op dieet omdat je een paar kilo's kwijt wil raken, maar heb je af …»
Leuk idee: Haak je eigen HEMA-rookworst
Ben je nog op zoek naar een nieuwe hobby? Waarom ga je dan niet eens leren haken? …»
Dit wil je maken: Truffel kaasfondue
Ben je ook zo dol op truffel, en ook toevallig op kaas? Dan hou je vast ook wel …»
Dit is de beste dupe van de Dyson steelstofzuiger 
Wie wil er nu geen Dyson stofzuiger? Deze draadloze stofzuiger is niet alleen fijn …»
De iconische looks van Casino Royale-actrice Ursula Andress
Zwitserse actrice Ursula Andress kreeg internationale bekendheid in de jaren zestig …»
Heb je een teckel? Dan moeten jullie dít teckelhotel in Tir…
Heb je een teckel en wil je graag even samen eruit? Waarom ga je dan niet naar Tirol? …»
Proberen maar: homemade ice tea van herfstfruit 
Ben je ook altijd zo dol op ice tea en drink je dit het liefst het hele jaar door? …»
ZARA opent grootste winkel ter wereld in Rotterdam
Wie is er nu niet dol op ZARA? Deze winkel heeft natuurlijk ieder seizoen weer een …»
Weekendtip: Maak jouw eigen herfstige plantenterrarium
Wil je jouw huis of kamer klaar voor de herfst maken? Maak dan jouw eigen herfstige …»
Een kleurrijk modemerk van Nederlandse bodem: Fabienne Chapo…
En wéér een Nederlands succesverhaal in modeland: Fabienne Chapot! …»
Op déze datum is het nieuwe seizoen van Married at First Si…
Heb jij vorig jaar ook zo genoten van Married at First Sight: Match or Mistake? …»
Dit is het beste tijdstip om voortaan jouw kopje koffie te d…
Helaas is het weekend weer voorbij. Het is weer tijd om hard aan het werk te gaan. Vind …»
Mmm... Deze zomerse en gezonde mango bowl is heerlijk
Het is waarschijnlijk het laatste warme weekend van deze zomer. De hoogste tijd …»
Pumpkin spice latte: dé nieuwe haarkleur van herfst 2023
Ben je wel toe aan een nieuwe haarkleur? Ieder najaar komen er weer nieuwe trends, …»

Cookies op Fashionlab.nl

Fashionlab.nl is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies en verwante technieken voor de volgende doeleinden:

Voor bovenstaande functies is het plaatsen van cookies noodzakelijk. Ook kunnen er via embedded content eventueel cookies van derde partijen op uw computer geplaatst worden.

Lees meer op https://fashionlab.nl//privacy
top