Notice & Take Down

Notice & take down procedure

All content you find on Fashionlab is carefully composed by our editors. If you may found content that you believe infringes your rights or otherwise is illegal, you can submit a request to Bonuswinkelen B.V. to modify and/or delete the concerning content from our website.

Submit a request

Please completely fill out the form below, so we can attend your request. Bonuswinkelen B.V. aspires to attend your request within 5 working days.

Contact information:

 • Name*:
 • Address*:
 • Telephone number*:
 • E-mail address*:
 • URL where we can find the illegal or infringed content on Fashionlab*:
 • Your request and motivation for your request*:
 • Name of the entitled party*:
 • Evidence that the foregoing party is entitled to relevant intellectual property rights:
  upload
 • Evidence of infringement of your rights or rights of a person that authorized you to act on behalf of him/her:
  upload
 • By sending this information to Bonuswinkelen B.V. you request us to delete the above-mentioned content from Fashionlab. You also declare:
  - To be the entitled party for the content mentioned above, or to be authorized to act on his/her behalf.
  - The information above is complete and truthfully filled out.
 • If your request is well grounded, Bonuswinkelen B.V. will modify and/or delete the concerning content from Fashionlab. Modification and/or removal from the concerning content does not implicate that Bonuswinkelen B.V. acknowledges any accountability regarding any (allegedly) illegal act.
 
Notice & Take Down (NL)

Notice & take down procedure

Alle informatie die te vinden is op Fashionlab wordt door de redactie zorgvuldig samengesteld. Treft u toch materiaal aan waarvan u meent dat het inbreuk maakt op uw rechten of dat het anderszins onrechtmatig is, dan kun u bij Bonuswinkelen B.V. een verzoek indienen om de betreffende informatie van de website te laten aanpassen en/of verwijderen.

Verzoek indienen

Vult u alstublieft onderstaand formulier volledig in, zodat wij uw verzoek (zo snel mogelijk) in behandeling kunnen nemen. Bonuswinkelen B.V. streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen.

Contactgegevens:

 • Naam*:
 • Adres*:
 • Telefoonnummer*:
 • E-mailadres*:
 • Url van onrechtmatige informatie op Fashionlab*:
 • Uw verzoek en motivering van uw verzoek*:
 • Naam rechthebbende*:
 • Bewijs dat bovengenoemde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten:
  upload
 • Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of inbreuk op de rechten van de persoon die u heeft gemachtigd om namens hem/haar op te treden:
  upload
 • Met het verzenden van deze gegevens naar Bonuswinkelen B.V. verzoekt u ons de hierboven vermelde informatie van Fashionlab te verwijderen. Tevens verklaart u:
  - Rechthebbende te zijn van hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende gemachtigd te zijn om in dezen namens hem/haar op te treden.
  - Bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
 • Acht Bonuswinkelen B.V. uw verzoek gegrond, dan zal de informatie aangepast en/of verwijderd worden van Fashionlab. Het aanpassen en/of verwijderen van de informatie impliceert niet dat Bonuswinkelen B.V. enige aansprakelijkheid erkent terzake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.
populaire acties